РАЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Извор: Параграф


 Закон ступа на снагу 9. марта 2016. године, а примењује се од 1. јуна 2017. године, изузев одредаба чл. 9, 103. и 207. које почињу да се примењују истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно 8. јуна 2016. године Три месеца након ступања на снагу Закона о општем поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), односно од 8. јуна 2016. године, грађани Србије биће ослобођени обавезе достављања доументације која им је потребна за издавање личне карте и пасоша, односно ти подаци ће се прибављати по службеној дужности и то бесплатно. То значи да папирологија без које се, између осталог, није могла добити лична карта и путна исправа, одлази у историју, јер ће њу обезбеђивати државни службеници увидом у електронску базу података.
 Обавеза грађана биће да поднесу захтев да би им документа прибавили државни органи из службене евиденције. Увођењем бесплатних извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, грађани ће имати мање трошкове при изради личне карте или пасоша. Наиме, трошкови промене личних докумената биће умањени за таксу која се сада плаћа за крштеницу и уверење о држављанству, јер ће они бити бесплатни. Остале трошкове, по ценовнику који утврђује МУП Србије, за издавање ових докумената мораће да плаћају као и до сада. Смањени ће бити и трошкови за све измене личних докумената, па ће због промене презимена венчањем уместо садашњих 10.665 динара бити потребно 7.7150 динара. Пријава имена детета због уписа у матичну књигу рођених и пребивалиште плаћаће се 584 уместо садашњих 4.402 динара. У Министарству за државну управу и локалну самоуправу ради бољег спровођења Закона у току је обука службеника, електронско умрежавање база података и низ других активности које треба да доведу до потпуне примене промене у опхођењу администрације. Службеници ће, уколико не буду спроводили овај законски акт, моћи бити кажњени казном од 5.000 до 50.000 динара. Када у потпуности буду испуњени сви услови за електронско добијање личних докумената и држављани Србије у иностранству моћи ће у дипломатско-конзуларним представништвима наше државе у иностранству, да бесплатно добију изводе из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, као и друга неопходна документа. 
 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) Начело делотворности и економичности поступка Члан 9 (1) Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе. (2) Поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања. (3) Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује. (4) Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција. 
 Дужност органа да прибави податке по службеној дужности Члан 103 (1) Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (члан 9. став (3) овог закона). (2) Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року. (3) У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) овог закона). 
 Део девети КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Прекршајна одговорност Члан 207 Новчаном казном од 5.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај овлашћено службено лице, у смислу овог закона, које по службеној дужности не изврши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, не затражи их ради прибављања и не обради, односно које на захтев органа који води поступак бесплатно не уступи податке о којима се води службена евиденција у року од 15 дана или другом року одређеном законом (члан 103. ст. (1) и (2) овог закона).